Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
nikt mnie tak nigdy nie...


;)
— xxx
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
jestnamdzisiajsmutno
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viagdziejestola gdziejestola

October 17 2017

jestnamdzisiajsmutno
2223 e4a8
Reposted fromdatfeel datfeel viaheartbreak heartbreak
jestnamdzisiajsmutno
jestnamdzisiajsmutno
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
jestnamdzisiajsmutno
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
jestnamdzisiajsmutno
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
jestnamdzisiajsmutno
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
jestnamdzisiajsmutno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl